Vedtægter

Vedtægter for ErhvervsForum Holstebro

 

§ 1 Navn og hjemsted 

a. Foreningens navn er ErhvervsForum Holstebro.

b. Foreningens hjemsted er Holstebro kommune, herefter benævnt Holstebro.

 § 2 Formål

 a. ErhvervsForum Holstebros overordnede formål er at skabe udvikling og vækst, ikke blot for erhvervslivet, men for hele Holstebro kommune, så alle parter opnår øget værdi, tiltrækningskraft og konkurrencedygtighed.

 b. ErhvervsForum Holstebro skal, i kraft af sin medlemsskare og lokale tyngde, være en naturlig og ligeværdig hørings- og samarbejdspartner for politiske organer i kommunen, og skal opnå indflydelse på de politiske beslutninger, der træffes indenfor de områder, som er omfattet af ErhvervsForum Holstebros formål.

§ 3 Deltagere

a. ErhvervsForum Holstebro er åben for alle virksomheder, organisationer, foreninger og øvrige interessenter, som aktivt ønsker at medvirke til at skabe en bedre grobund for erhvervslivets udvikling og vækst i Holstebro.

b. Det tilstræbes, at foreningen er organiseret, så der opnås bred repræsentation på tværs af erhvervsliv, organisationer og institutioner, hvorved ErhvervsForum Holstebro kan opnå sammenhængskraft, politisk tyngde og legitimitet i forhold til varetagelse af foreningens interesser.

§ 4 Finansiering og formue

a. Foreningen kan til enhver tid vælge sin egen finansieringskilde, og det står således foreningen frit for at opkræve medlemskontingenter, modtage tilskud og donationer.

b. I det omfang det er foreneligt med foreningens vedtægter og formål, kan foreningen opnå finansiering via deltagelse i projekter. Sådanne projekter må ikke indebære kommercielle eller finansielle risici, som kan udsætte foreningens økonomi og formue for urimelig risiko.

§ 5 Hæftelse og tegningsregel

a. ErhvervsForum Holstebro hæfter alene med foreningens formue. Ingen medlemmer i ErhvervsForum Holstebro hæfter personligt, uanset om de pågældende måtte bestride tillids-poster i repræsentantskab, bestyrelse eller tilsvarende funktioner.

b. ErhvervsForum Holstebro skal tegnes af foreningens formand + 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

§ 6 Foreningens struktur og organisering

Årsmøde

a. Foreningens øverste myndighed er Årsmødet. Årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab og økonomiske status
4. Valg til repræsentantskabet
5. Input fra medlemmerne til det kommende års aktiviteter, mål og fokusområder.

Den til enhver tid siddende bestyrelse bestemmer selv form og struktur for Årsmødet, med henblik på at opnå størst mulig medlemsinvolvering.

Årsmødet afholdes årligt, senest inden udgangen af april måned og skal indkaldes med et varsel på minimum 30 dage. Varsling skal ske på foreningens hjemmeside, suppleret med mail til registrerede medlemmer, og kan i øvrigt annonceres på digitale medier.

b. Årsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

c. Årsmødet er åbent for alle i overensstemmelse med § 3, og alle deltagere har stemmeret. Hvis der vedtages en kontingentstruktur, kan stemmeretten dog være knyttet til et krav om kontingentbetaling.

§ 7 Foreningens struktur og organisering

Repræsentantskabet

a. Repræsentantskabet består af i alt 12 medlemmer, hvoraf følgende organisationer har udpegningsret til hver 1 plads i repræsentantskabet. 

1. Holstebro Kommune
2. DI (Dansk Industri)
3. LO (Landsorganisationen i Danmark)
4. Holstebro-Struer Landboforening
5. UCH – Uddannelsescenter Holstebro
6. VIA University
7. Holstebro Handelsstandsforening
8. Holstebro Industri- og Håndværkerforening (HIH)

b. Resterende medlemmer af repræsentantskabet vælges blandt øvrige interesserede kandidater ved direkte valg. Valgbare repræsentanter er på valg hvert år og kan genopstilles uden begrænsninger. Alle deltagere på Årsmødet er valgbare. Hvis der vedtages en kontingentstruktur, kan valgbarheden dog være knyttet til et krav om kontingentbetaling.

c. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsen.

d. Repræsentantskabet udgør Holstebro ErhvervsForums øverste politiske instans og udstikker de overordnede retningslinjer for bestyrelsens arbejde og indsatsområder.

§ 8 Foreningens struktur og organisering

Bestyrelsen

a. Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer.

b. Holstebro Kommunes repræsentant er født medlem af bestyrelsen, men må ikke bestride formandsposten.

c. Følgende foreninger har udpegningsret til bestyrelsen:

1. Holstebro Industri- og Håndværkerforening (HIH)
2. Holstebro Handelsstandsforening
3. Holstebro-Struer Landboforening
4. LO (Landsorganisationen i Danmark)

d. Bestyrelsen, udover den i pkt. 8.b nævnte repræsentant fra Holstebro Kommune, er på valg hvert 2. år., forskudt således at maksimalt halvdelen af bestyrelsen er på valg hver gang. Ved stiftelsen vælges halvdelen af bestyrelsen for en 1-årig periode, og den anden halvdel for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer. Konstituering skal ske senest 14 dage efter Årsmødet.

e. Alle bestyrelsesposter er ulønnede.

f. Bestyrelsen driver foreningens indsatser og deltager så vidt muligt i alle arbejdsgrupper, udvalg og andre aktiviteter i foreningens regi, så der sikres sammenhæng og videndeling om foreningens indsatser.

§ 9 Foreningens struktur og organisering

Sekretariat

a. Foreningen kan etablere et sekretariat til varetagelse af foreningens administrative opgaver.

b. Foreningen kan ansætte én eller flere medarbejdere, til varetagelse af sekretariatets opgaver.

c. Sekretariatets medarbejdere refererer direkte til bestyrelsen, med mindre der er ansat en sekretariatsleder. I så fald refererer sekretariatets medarbejdere til sekretariatslederen, og denne refererer til bestyrelsens formand.

 d. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at udforme retningslinjer for sekretariatets organisering og arbejdsopgaver.

§ 10 Regnskab og revision

a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og fremlægning af årsregnskabet på foreningens Årsmøde.

b. Regnskabet revideres af en revisor med kontor i Holstebro Kommune. Revisor udpeges af repræsentantskabet.

§ 11 Vedtægtsændringer

a. Vedtægtsændringer kan foretages af repræsentantskabet ved flertal på 2 tredjedele af det samlede repræsentantskab.

b. Vedtægtsændringer kan desuden foretages på det årlige Årsmøde, hvis ændringen er indstillet til bestyrelsesformanden senest 14 dage før, og der på Årsmødet opnås et simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

c. Vedtægtsændringer skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter vedtagelse.

§ 12 Foreningens opløsning

a. ErhvervsForum Holstebro kan indstilles til opløsning af repræsentantskabet ved flertal på 2 tredjedele af det samlede repræsentantskab. Ved beslutning herom skal der inden 14 dage indkaldes til et ekstraordinært Årsmøde med et varsel i overensstemmelse med § 6.

b. Endelig opløsning kan herefter besluttes på et ekstraordinært Årsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

c. Ved opløsning af ErhvervsForum Holstebro skal foreningens formue ubeskåret anvendes til fremme af erhvervslivet i Holstebro kommune. Ved foreningens opløsning udpeger det opløsende repræsentantskab en uvildig organisation eller institution til at varetage denne opgave.

Således vedtaget på foreningens stiftende Årsmøde,

18. marts 2019

Dirigent

 

Sådan hænger det sammen

Det nye ErhvervsForum Holstebro bygger på det bedste fra flere verdener.

Se hvem der står bag

Initiativtagerne til det nye ErhvervsForum Holstebro kommer fra en række af de store erhvervsorganisationer i kommunen.

Udvid dit netværk

I ErhvervsForum Holstebro har vi kun ét fokus: Vi er her for at gøre det nemmere og sjovere at drive virksomhed i Holstebro Kommune.
Bliv medlem

Om os

ErhvervsForum Holstebro er etableret i 2019 af en række organisationer, der repræsenterer mere end 800 virksomheder i Holstebro Kommune. Alle virksomheder i kommunen kan blive medlem af ErhvervsForum Holstebro og bidrage til og få glæde af det fælles fokus på vækst og udvikling.

Kontakt

ErhvervsForum Holstebro
Nupark 51
7500 Holstebro

Sekretariatsleder: 
Norbert F. V. Ravnsbæk
Tlf. 9611 9400

info@erhvervsforumholstebro.dk

CVR 40472290
Vestjysk Bank 7600 1818186

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)