DK EN

Generalforsamlinger og vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
a. Foreningens navn er ErhvervsForum Holstebro.

b. Foreningens hjemsted er Holstebro kommune, herefter benævnt Holstebro.

§ 2 Formål

a. ErhvervsForum Holstebros formål er at medvirke til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for udviklingen af et stærkt erhvervsliv i Holstebro Kommune.

b. Et stærkt erhvervsliv er en grundlæggende forudsætning for væksten i kommunen. Derfor skal ErhvervsForum Holstebro være hørings- og samarbejdspartner for såvel byråd som forvaltning i Holstebro Kommune og til en hver tid søge indflydelse i spørgsmål om erhvervsudvikling.

§ 3 Medlemmer
a. ErhvervsForum Holstebro er åben for alle virksomheder, organisationer, foreninger og øvrige interessenter, som aktivt ønsker at medvirke til at skabe en bedre grobund for erhvervslivets udvikling og vækst i Holstebro.

b. Det tilstræbes, at foreningen er organiseret, så der opnås bred repræsentation på tværs af erhvervsliv, organisationer og institutioner, hvorved ErhvervsForum Holstebro kan opnå sammenhængskraft, politisk tyngde og legitimitet i forhold til varetagelse af foreningens interesser.

§ 4 Finansiering og formue
a. Foreningen kan til enhver tid vælge sin egen finansieringskilde, og det står således foreningen frit for at opkræve medlemskontingenter, modtage tilskud og donationer.

b. I det omfang det er foreneligt med foreningens vedtægter og formål, kan foreningen opnå finansiering via deltagelse i projekter. Sådanne projekter må ikke indebære kommercielle eller finansielle risici, som kan udsætte foreningens økonomi og formue for urimelig risiko.

§ 5 Hæftelse og tegningsregel
a. ErhvervsForum Holstebro hæfter alene med foreningens formue. Ingen medlemmer af ErhvervsForum Holstebro hæfter personligt, uanset om de pågældende personer måtte bestride tillidsposter i repræsentantskab, bestyrelse eller tilsvarende funktioner.

b. ErhvervsForum Holstebro tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

§ 6 Generalforsamling
a. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab og økonomiske status
4. Godkendelse af næste års kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Den til enhver tid siddende bestyrelse bestemmer selv form og struktur for generalforsamlingen, med henblik på at opnå størst mulig medlemsinvolvering.

b. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes årligt, senest inden udgangen af april måned og skal indkaldes med et varsel på minimum 30 dage. Varsling skal ske på foreningens hjemmeside, suppleret med mail til registrerede medlemmer, og kan i øvrigt annonceres på digitale medier.

c. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

d. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af ErhvervsForum Holstebro. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7 Bestyrelsen
a. Bestyrelsen består af minimum 7 og maksimalt 9 medlemmer.

b. Generalforsamlingen vælger minimum 2 medlemmer og maksimum 4 medlemmer til bestyrelsen.
De fire moderforeninger SMVholstebro , Holstebro-Struer Landboforening, Holstebro Handelsstandsforening og FH Vestjylland udpeger hver 1 medlem.

c. Holstebro Kommune udpeger ligeledes et medlem af bestyrelsen, som ikke må bestride formandsposten.

d. Bestyrelsen, udover den i pkt. 7.c nævnte repræsentant fra Holstebro Kommune og de 4 udpegede medlemmer fra de fire moderforeninger, er på valg hvert 2. år, forskudt således at maksimalt halvdelen af bestyrelsen er på valg hver gang. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand.

e. Bestyrelsen driver foreningens indsatser og deltager så vidt muligt i alle arbejdsgrupper, udvalg og andre aktiviteter i foreningens regi, så der sikres sammenhæng og videndeling om foreningens indsatser.

§ 8 Driftsorganisation
a. Bestyrelsen etablerer en driftsorganisation til varetagelse af foreningens administrative opgaver og ansætter en direktør til at varetage den daglige drift, herunder assistere bestyrelsen, repræsentantskabet og eventuelt nedsatte udvalg.

b. Direktøren kan ansætte én eller flere medarbejdere, til varetagelse af driftsorganisationens opgaver.

c. Driftsorganisationens medarbejdere refererer direkte til direktøren.

d. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at udforme retningslinjer for direktørens virke, herunder en direktionsinstruks.

§ 9 Regnskab og revision
a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og fremlægning af årsregnskabet på foreningens generalforsamling.

b. Regnskabet revideres af en revisor med kontor i Holstebro Kommune. Revisor vælges på den årlige generalforsamling.

§ 10 Vedtægtsændringer

a. Vedtægtsændringer kan foretages på den årlige generalforsamling, hvis ændringen er indstillet til bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, og der på generalforsamlingen opnås et kvalificeret flertal for ændringen på 2/3 blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

b. Vedtægtsændringer skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter vedtagelse.

§ 11 Foreningens opløsning
a. ErhvervsForum Holstebro kan indstilles til opløsning af generalforsamlingen ved flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved beslutning herom skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med et varsel på minimum 14 dage og i overensstemmelse med §6.

b. Endelig opløsning kan herefter besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

c. Ved opløsning af ErhvervsForum Holstebro skal foreningens formue ubeskåret anvendes til fremme af erhvervslivet i Holstebro kommune. Ved foreningens opløsning udpeger den opløsende bestyrelse en uvildig organisation eller institution til at varetage denne opgave.

 

Således vedtaget på generalforsamling 20.04.2023

@erhvervsforumholstebro